[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުމަށް ބިރުވެތިވުން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة النساء 48]

މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހުންގެ ފާފަ އެއިލާހު ނުފުއްސަވާނެތެވެ. އެނޫން ފާފަތައް އެއިލާހު އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވަތެވެ.”

 

ސުވާލު 3: މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ. އަދި މި އާޔަތުން ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ އަދި މިއާޔަތް މިބާބާ މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

ޖަވާބު:

– އާޔަތުގެ ޝަރަޙަ: ﷲ ތަޢާލާ މިއާޔަތުގައި ޚަބަރު ދެއްވަނީ މުޝްރިކެއްގެ ގޮތުގައިވާހާލު އެކަލާނގެއާ ބައްދަލުކޮށްފި މީހެއްގެ ފާފަ އެކަލާނގެ ނުފުއްސަވާނެކަމެވެ. އަދި ޝިރުކަށްވުރެ ދަށް ފާފަތައް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި އަޅަކަށް ފުއްސަވާނެކަމެވެ.

– މިއާޔަތުން ލިބޭ ފައިދާ: ޝިރުކަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަކަން މިއާޔަތުން އެނގިގެންދެއެވެ. އެހެނީ ﷲ ތަޢާލާ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވަނީ ޝިރުކުން ތައުބާނުވެ އެކަލާނގެއާ ބައްދަލުކޮށްފި މީހެއްގެ ފާފަ، އެކަލާނގެ ނުފުއްސަވާނެކަމެވެ. އަދި ޝިރުކު ފިޔަވާ އެހެން ފާފަތަކާއެކު އެކަލާނގެއާ ބައްދަލުކޮށްފި މީހެއްގެ ފާފަ، އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ ފުއްސަވާނެ ކަމެވެ.

މިއާޔަތް މިބާބާ މުނާސިބުވާގޮތް: މިއާޔަތް އައިސްފައިވަނީ ޝިރުކަށް ބިރުވެތިކުރުވާ، އެކަމަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި މިވައްތަރުގެ ފާފައަކީ (އެބަހީ: ބޮޑު ޝިރުކަކީ އެގޮތުގައި މަރުވެއްޖެނަމަ) ﷲ ތަޢާލާ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައެއްކަން ބަޔާންކުރެއްވުމަށެވެ.

 

*  *  *  *

 

– އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް