[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު – 2

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة المؤمنون ٥٩]

މާނައީ: “އަދި އެއުރެންނީ އެއުރެންގެ ވެރިރައްބަށް ޝަރީކު ނުކުރާ މީހުންނެވެ.”

ސުވާލު 3:

– މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ؟

– އަދި މިއާޔަތް ބާވައިލެއްވުނީ ކޮންބަޔަކާއި ބެހޭގޮތުންކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

– އަދި މިއާޔަތުގައިވާ ނަފީއިން (އެބަހީ: ﴿لَا يُشْرِكُونَ﴾ އިން) ސާބިތުކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

– އަދި މިއާޔަތް މިބާބާ (އެބަހީ: ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބާ) މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

ޖަވާބު:

– އެބައިމީހުން ﷲ އާއެކު އެހެން ފަރާތަކަށް އަޅުކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! އެބައިމީހުން ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން އަޅުކަންކުރަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އެހެން އިލާހެއް ނުވާކަން އެބައިމީހުން ދަނެއެވެ.

– މި އާޔަތް ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ސުވަރުގެއަށް ވަންނަ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

– މިއާޔަތުގައިވާ ނަފީއިން (އެބަހީ: ﴿لَا يُشْرِكُونَ﴾ އިން) ސާބިތުކޮށްދެނީ  އެނަފީވެފައިވާ ކަންތަކުގެ އިދިކޮޅެވެ. އެއީ ތައުޙީދެވެ.

– މިއާޔަތް މިބާބާ (އެބަހީ: ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބާ) މުނާސިބުވަނީ މިއާޔަތުގައި ބަޔާންވެފައިވާ މީހުން ސުވަރުގެއަށް ވަނީ އެބައިމީހުންގެ ތައުޙީދުގެ އިޙްލާޞްތެރިކަމުގެ ސަބަބުންނާއި ޝިރުކުން އެއްކިބާވެފައިވާތީއެވެ.

*  *  *  *

– އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

 

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް