[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކިތާބުއް ތައުޙީދު 3

ސުވާލު 7: ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަމުގެ (ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގެ ޙިކުމަތުގެ) ދަލީލަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: ރަސޫލުބޭކަލުން ފޮނުއްވުމުގެ ޙިކުމަތަކީ އެއީ އެބޭކަލުން ފޮނުއްވުނު އުއްމަތްތަކުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވުމަށެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل ٣٦]

މާނައީ : “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު ކޮންމެ އުންމަތަކަށްމެ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ. އެއީ ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ޠާޣޫތާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ.”

 

 

ސުވާލު 8: އަންނަނިވި ކަލިމަތަކުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ. “بعثنا، أمة، رسول، اعبدوا الله، اجتنبوا، الطاغوت”

– ދެން އެއަށްފަހު މި އާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ.

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل ٣٦]

މާނައީ : “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު ކޮންމެ އުންމަތަކަށްމެ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ. އެއީ ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ޠާޣޫތާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ.”

– އަދި މިއާޔަތުން ލިބޭ ފައިދާތައް ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

ޖަވާބު:

 *بعثنا: ތިމަންއިލާހު ފޮނުއްވީމެވެ. ނުވަތަ ލއްވީމެވެ. .

 *أمة: މީސްތަކުންގެ ޖަމާޢަތެއް.

* رسول: ވަޙީގެ ޛަރީޢާއިން ވަކި ޝަރީޢަތެއް ބާވައިލެއްވި އަދި އެޝަރީޢަތް މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކުރެވިގެންވާ ބޭކަލުން.

* اعبدوا الله: ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުން

* اجتنبوا: ދުރުހެލިވުން

* الطاغوت: ބަހުގެ ގޮތުން ޠާޢޫތަކީ ޙައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމެވެ. ޝަރުޢީ ގޮތުން ޠާޢޫތަކީ “އެ އެއްޗަކާއި މެދު ﷲ ގެ އަޅާ ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ތަބާވެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެއީ އަޅުކަންކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ކިޔަމަންތެރިވެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.”

– ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل ٣٦]

މާނައީ : “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއިލާހު ކޮންމެ އުންމަތަކަށްމެ ރަސޫލަކު ފޮނުއްވީމެވެ. އެއީ ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމަށާއި، ޠާޣޫތާ ދުރުހެލިވުމަށް އެންގެވުމަށެވެ.”

– މިއާޔަތުގެ ޝަރަޙަ:

މިއާޔަތުގައި ﷲ ޚަބަރުދެއްވަނީ  މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަޔެއްގެ ގާތަށްވެސް ﷲ ރަސޫލެއް ފޮނުއްވިކަމެވެ. އަދި އެ ރަސޫލުބޭކަލުން ހަމައެކަނި ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިކަމެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވި ކަމެވެ.

– މިއާޔަތުން ލިބިދޭ ފައިދާތައް:

(1) ހުރިހާ ބައެއްގެ ގާތަށްވެސް ރިސާލަތެއް ބާވައިލެއްވިކަން. (ރަސޫލުބޭކަލެއް ފޮނުއްވައި ޝަރީޢަތެއް ބާވައިލެއްވެން)

(2) ހުރިހާ ނަބީބޭކަލުންގެ ދީނަކީ އެއް ދީނެއްކަން. އެއީ ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ.

(3) ޠާޢޫތުންނަށް ކާފިރުވެގެން މެނުވީ އަޅުކަންތައް ޞައްޙަވެގެން ނުވާނެކަން.

*  *  *  *

 

އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ)

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް