[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފުރަތަމަ ޚަލީފާ: އަބޫބަކުރު އައްޞިއްދީޤް رضي الله عنه – 11

އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަންކަން: ” title_size=”h3″ title_color=”accent” separator_style=”disabled” separator_color=”accent”]

އަބޫބަކުރު رضي الله عنه ގެ ޚިލާފަތު މުއްދަތު ކުރުވިކަމުގައިވިޔަސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޚިލާފަތުގައި މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ދެމިހުންނެވީ މަތިވެރި ޢަމަލުފުޅުތަކެއްގެ މަތީގައެވެ. އެކަންކަމުގެ އަޘަރުކުރީ ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި މުއްދަތުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތައް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމީ އުންމަތަށް އެކި ދުވަސްވަރު އެކަންކަމުގެ އަޘަރާއި އޭގެ މޭވާ ލިބުނެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަކީ:

  1. އުސާމާގެފާނު އިސްކުރައްވާ ލަޝްކަރު ފޮނުއްވުން.
  2. މުރުތައްދުވި މީހުންގެ ކަންތައް ޙައްލުކުރެއްވުން.
  3. ޤުރުއާން ޖަމާކުރެއްވުން.
  4. ޢިރާޤާއި ޝާމުކަރައިގެ ރަށްތައް ފަތަޙަކުރެއްވުން.

الخلفاء الراشدون لسليمان بن عبد الله الروميމިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް