[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (12)

ރިބާ އަލްފަޟްލު ހިނގާ ބާވަތްތަކާއި އެބާވަތްތަކުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ހުއްދަވާނެ ޙާލަތްތައް އަންގައިދޭ ޗާޓް

 

 

ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ރަމްޒުތަކުގެ ތަފްޞީލު

 

SP – spot exchange

މުޢާމަލާތް ހުއްދަވުމަށްޓަކައި އަތުން އަތަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމްވުން

 

 

EM & SP – Equal Amount and Spot Exchange

މުޢާމަލާތް ހުއްދަވުމަށް ޓަކައި އަތުން އަތަށް ބަދަލުކުރުން ލާޒިމްވުމާއެކު މިނެކިރުމުގައި އެކަތި އަނެކެއްޗަށް ބަދަލުކުރެވޭ މިންވަރު ހަމަހަމަވެގެންވުން ލާޒިމުވުން

 

 

No conditions

އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަފަދަ ޝަރުޠެއް ނުހިމެނުން

 

=ނުނިމޭ=

 


މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް ބެއްލެވުމަށް