[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ބުދު ބެހެއްޓުން

ބުދުތަކަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝިރުކު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ އިންސާނުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކޮށް، އެއިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާ މުވައްޙިދުން ދަނީ ބިން، އެބުދުތަކުން ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  މިކަމާހުރެ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް މުޝްރިކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ހިތާމަކުރަމުންނެވެ. ހިތާމަޔަކީ މި ގޮވެލިތަކުގައި ﷲ އަށް އީމާންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މުސްލިމުންވެސް ޖެހިގެން އުޅޭކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހުން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ޝިރުކު ކުރާނޭ ބުދުތަކެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަނީތޯއެވެ؟ ބުދުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ކޮޅަށް ތެދުވާވަރަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންކަން ބަލިކަށިވީ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެބުދުތަކަށް ކާފިރުވެ، އެބުދުތައް ދޫކޮށް، އެއިލާހަށް އެކަނި އަޅުކަން ޚާލިޞްކޮށްގެން ތިބި ބަޔެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނެތުނީތީ ވަރަށްވެސް ހިތާމަކުރަމެވެ! އާޘާރީ ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ބުދު ކޮއިލުތައް އަޅާ، އެ ބުދުތަކަށް މާތްކޮށް ހިތާ، އެތަކެތި ހަލާކުވުމުން މަރާމާތުކޮށް އަދި އުސްތަންތަނުގައި ބަހައްޓައިގެން އުޅުމަކީ މީ ކޮންބަޔެއްގެ ޢަމަލެއްތޯއެވެ؟

ޝައިޠާނާގެ ދަންތުރައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ޖައްސަނީ ރީތި ނަންތަކުގެ ނިވަލުގައެވެ. ބުދު ކޮއިލަށް އެހެން ނަމެއް ކިޔަސް ބުދުކޮއިލުވާނީ ހަމަ ބުދު ކޮއިލަކަށެވެ.

ޔާ ﷲ! އަޅަމެން ޝިރުކުން ސަލާމަތް ކުރައްވާ، އެފަދަ ނަޖިސް ތަކެތިން އަޅަމެންގެ ރާއްޖެ ޠާހިރުކުރައްވަފާނދޭވެ! އާމީން.

އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި ބުދެއް ބެހެއްޓުމަކީ ފާޅުކަންބޮޑު މުންކަރާތެއްކަމާމެދު އެއްވެސް މުސްލިމަކު ދެބަސްނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނަސް އެނޫން މަޤްޞަދެއްގައި ބުދެއް ބެހެއްޓުމަކީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެ، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންވެސް އެބަދެއެވެ. މިފަދަ އަނދަވަޅަކަށް މުސްލިމުން ވެއްޓެމުންދާތީ، މިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވެ، ދީނުގައި މިކަން އޮތް ގޮތް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މި މައުޟޫއަށް ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޞްދު ކުރީމެވެ. މިގޮތުން خالد بن عبدالله الغليقة މި މަޢުޟޫއަށް ލިޔުއްވާފައިވާ، މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން ވަރަށް މުއްސަނދި މަޒުމޫނެއް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ނިންމީ އެލިޔުން އަޞްލަކަށް ބަލައިގެން، ދިވެހިބަހުން އަޅުގަނޑުގެ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މިކަން ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. وبالله التوفيق.

ފޮތުގެ ނަން: އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ބުދު ބެހެއްޓުން ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 36
ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚު އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު ސައިޒު: 5.23 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ