[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ވީތަނެއް އެނގޭތަ؟

ބައެއް މީހުން ދަޢުވާކުރާ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި (އޮމާން ގައި) ނަބީބޭކަލުންތަކެއްގެ ޤަބުރުފުޅުތައްވެއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޤައުމުގެ ދެކުނުގައިވާ ޞަލާލާ ސަރަޙައްދުގައި، އެކި ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުން ނަންދެވިފައިވާ ޤަބުރުފުޅުތަކެއްވެއެވެ. މިއީ ތެދު ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟

 

 

ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތަކެއް އޮމާންގައި ނުވަތަ އެނޫން ޤައުމެއްގައިވެސް ވާކަމުގެ ދަޢުވާ ކުރާ މީހަކު އެދައްކަނީ ތެދުވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދޮގެކެވެ. މަދީނާގައިވާ ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ޤަބުރުފުޅާ ފަލަސްޠީނުގެ ޚަލީލު އޭ ކިޔުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ އިބްރާހީމުގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅު ފިޔަވާ އެހެން ޤަބުރުފުޅުތައް ވީތަނެއް ކަނޑައެޅިގެން ބުނާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އެގޮތުން ނޫޙުގެފާނާއި ހޫދުގެފާނާއި ޞާލިޙުގެފާނު عليهم السلام އަދި އެނޫން ބޭކަލެއްގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް ވީތަނެއް ކަނޑައެޅިގެން ނޭނގެއެވެ.

އެހެންކަމުން މުޙައްމަދުގެފާނާއި އިބްރާހީމުގެފާނު ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ނަބީބޭކަލެއްގެ ޤަބުރުފުޅުވީތަނެއް ނޭނގޭނެއެވެ. މުޙައްމަދު ﷺ މަދީނާގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވާކަމަށް މުސްލިމުންވަނީ އިޖުމާޢުވެފައެވެ. އަދި އެއީ އެންމެންވެސް ރަނގަޅަށް ދަންނަކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ޤަބުރުފުޅުވެސް، އަލްޚަލީލޭ ކިޔުނު ސަރަޙައްދުގައިވާ ހޮހޮޅައިގައި ވާކަމީ އެނގޭކަމެކެވެ. އެދެބޭކަލުން ފިޔަވާ އެހެން ބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ވީތަނެއް ނޭނގޭކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބުން ބާޒު رحمه الله

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ

___________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު