[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 7 (ފުރަތަމަ ޙަދީޘް)

* ސާޅީސް ޙަދީޘް (ފުރަތަމަ ޙަދީޘް): ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

 

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމޭ ވިދާޅުވި ސަބަބު

– ފުރަތަމަ ދެ ޖުމްލައިގައިވަނީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެއް މާނައެއްތަ؟

– ނިޔަތުގެ މުހިންމުކަން އަދި އޭގެ މިސާލުތައް

– ދުލުން ނިޔަތް ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

– އިމާމް ބުޚާރީގެ ޞަޙީޙާއި އިމާމު މުސްލިމުގެ ޞަޙީޙުގެ ތަފާތު

– މިޙަދީޘްގެ ބައެއް ފައިދާތައް

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

  1. ކައިވެނިކުރުމަށް ދީނުގައި ބާރުއެޅިފައިވާއިރު މިޙަދީޘްގައި އެއީ ދުނިޔަވީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިފައި އެވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
  2. ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ހަމައެކަނި ނިޔަތް ގަތުމުން އޭގެ ދަރުމަ ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟

 

download audio

މި ފޮރްގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް