[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 6 (މުޤައްދިމާ)

* ސާޅީސް ޙަދީޘް (މުޤައްދިމާ) : ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

 

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ފޮތް ލިޔުއްވި ސަބަބު

– ފޮތުގެ މައުޟޫޢު

– ފޮތުގެ ޝަރަޙަތައް

– މިފޮތުގެ ޙަދީޘްތަކުގެ ޞައްޙަކަން

– މުއައްލިފުގެ ތަޢުރީފު

    – މަޛްހަބު

– އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަދަރު

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

  1. އިމާމް ނަވަވީގެ އުފަން ރަށަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟
  2. އިމާމު ނަވަވީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ ކޮންތަނަކުން ހެއްޔެވެ؟
  3. އިމާމު ނަވަވީ ތަޚައްޞުޞުވެފައިވަނީ ޢިލްމުގެ ކޮން ރަނގަކުން ހެއްޔެވެ؟
  4. ވަކި މަޛްހަބަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

 

download audio

 

މި ފްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް