[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެތީސްޓުންނަށް ހުރި ނިމުމާމެދު މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން

ސުވާލު: މުސްލިމުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޤިޔާމަތްދުވަހު އެތީސްޓުންނަށް ހުރި ނިމުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ޖަވާބު:
ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ.
އާޚިރަތްދުވަހު އެތީސްޓުންނަށް ހުރި ނިމުމަކީ ނަރަކައެވެ. އެއީ، އީމާންވާންޖެހޭ އެންމެ މައިގަނޑު އަސާސް ކަމުގައިވާ ﷲ ވޮޑިގެންވުމާއި އެއިލާހުގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އީމާންވާން އެތީސްޓުން ދެކޮޅުހަދާތީއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައި، ތެދުމަގުގައި ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުން އެދި، ހުރިހާ ކަމެއްގައި މަދަދު ދެއްވާ މާތް ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރަމެވެ.

 

ފަތުވާގެ އަޞްލު ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ!