[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 5 (ހަތަރުވަނަ ޤަވާޢިދު)

* ހަތަރުވަނަ ޕްރޮގްރާމް: ހަތަރު ޤަވާޢިދު (ތިންވަނަ ޤަވާޢިދު)

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ހަތަރު ޤަވާޢިދު” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ނުބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މިއީ ޢަޤީދާގެ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– މައްކާގެ މުޝްރިކުން ޝިރުކުކުރި ގޮތް

– ކުރީގެ މީހުންކުރި ޝިރުކާއި ފަހުގެ މީހުންގެ ޝިރުކުގައި ހުރި ތަފާތު

– މިފޮތުގެ ޚުލާޞާ

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

1 ނޭނގިހުރެ ކުފުރުގެ ބަހެއް ބުނާމީހާ ކާފިރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

2 ނަޞާރާއިންނާއި މުޝްރިކުންކުރާ ހެޔޮޢަމަލުތަކަށްވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

3 މިފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝިރުކުގެ ވާހަކަތައް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ނުފެނުނަސް މިފަދަ ވާހަކަތައް މިހާރަކަށް އައިސް ގިނައިން ދެކެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

download audio

މި ފޮރްގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް