[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 1 (މުޤައްދިމާ)

* ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް: ހަތަރު ޤަވާޢިދު (މުޤައްދިމާ)

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ހަތަރު ޤަވާޢިދު” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ޝިރުކުގެ ނުބައިކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤަވާޢިދުތަކަށެވެ. މިއީ ޢަޤީދާގެ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

*ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން

– ބަރަކާތްލެއްވުން

– ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ސަބަބުތައް:

    – ޝުކުރުވެރިވުން

    – ކެތްތެރިވުން

    – އިސްތިޣްފާރުކުރުން

– ކެތްތެރިކަން ބެހިގެންވާ ބައިތައް

– ޙަނީފިއްޔާއާއި މިއްލަތު އިބްރާހީމް

– އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ޚަލްޤުކުރެއްވުނު މަޤްޞަދު

– ޝިކުރުގެ ނުބައިކަން އަދި އެކަމުގެ މިޘާލު

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

1 ޢަރުޝިއަކީ ކޮބާ؟

2 ޝުކުރާއި ޙަމްދުގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

3 މިއްލަތަކީ ކޮބާ؟

4 (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)  މި އާޔަތުގެ މުރާދަކީ ކޮބާ؟

5 ޝިރުކުކުރާމީހާގެ ފާފަ ދުވަހަކުވެސް ނުފުއްސަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

6 ތައުޙީދަކީ ކޮބާ؟ އަދި އޭގެ އަހަންމިއްޔަތަކީ ކޮބާ؟

audio download

މި ފޮރްގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް