[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަރަބި ފިލާވަޅު 5

ޢަރަބި ފިލާވަޅުގެ ފަސްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ.

މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

-މިފިލާވަޅު ނިމޭ އިރުގައި މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ގޮވަން އެނގުން

މިސާލު: އޭ މުހައްމަދު. އޭ އިބުރާހިމާއެވެ.

-އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކޮންފަރާތަކަށްކަމާއި ކޮންއެއްޗަކަށްކަން ބުނަން އެނގުން. އެޔަށް ޢަރަބި ބަހުގައި ކިޔަނީ މުޟާފު އަދި މުޟާފު އިލައިހި އެވެ. އިތުރު ތަފުސީލު ތިރީގައި. މިސާލު: ޢައްމާރުގެ ފޮތް.

-އެއްޗެއް ނިސްބަތްވަނީ ކާކަށްތޯ ސުވާލުކުރަން އެނގުން؟

މިސާލު:  كتابُ مَنْ هـذا؟ މިއީ ކާކުގެ ފޮތެއްހެއްޔެވެ؟

-ހަމްޒަތުލް ވަޞްލު ކިޔާނެގޮތް

ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށްޓަކައި އަވަހަށް ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

ފަސްވަނަ ފިލާވަޅު