[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހަރެން ފާފަކުރަމުންދާ ޙާލުވެސް މުންކަރާތްތައް މަނާކުރަންވީ ހެއްޔެވެ؟

މުންކަރާތެއް މަނާކުރާމީހަކީ އެކަން ނުކުރާ މީހަކަށްވުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ފާފަވެރިންވެސް އެކަކު އަނެކަކު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް މަނާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މުސްލިމުއަޅާއަށް ނުކުރެވޭ ހެޔޮކަންތައްތަކަށްވެސް އޭނާ އަމުރުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާ ނުވުމުގެ ލައްގަނޑު އޭނާގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އަބުއްދަރުދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

“(ބައެއް ފަހަރު) ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ނުކުރެއްވޭ ހެޔޮކަންކަން ކުރުމަށް، (މީސްތަކުންނަށް) ތިމަންކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރައްވަމެވެ. އުންމީދަކީ ﷲ ތަޢާލާ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެކަމުގެ އަޖުރުދެއްވުމެވެ.”

ފަހެ މިއުޒިކު އަޑު އަހާމީހަކަށް އެހެން މީހަކު މިއުޒިކު އަޑުއަހަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ. އޭނާ އެކުރާ ޙަރާމްކަންތައް ކުރުން މަނާކުރުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ އެމުންކަރާތާމެދު ހަނުހުރެއްޖެނަމަ އޭނާ އެޖަމާކުރީ ދެ ޙަރާމްކަންތަކެވެ.

ފުރަތަމައީ: އޭނާ މިއުޒިކު އަޑުއެހުމެވެ.

ދެވަނައީ: އެ މުންކަރާތާމެދު ހަނުހުރެ އެކަން އިންކާރު ނުކުރުމެވެ.

މީހަކު މުންކަރާތަކަށް އަރައިގަންނަ މަންޒަރުފެނި އެކަން މަނާނުކުރި މީހަކު ދަންނައެވެ. އޭނާ އެކަމުގައި އެމީހާއަށް ވާގިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެއީ އޭނާ އެފާފަކުރުމަށް ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ފާފަތަކާމެދު ހަނުހުރުމަކީ ހިތްތަކުގައި އެފާފަތައް ޒީނަތްތެރިވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އަދި މުންކަރާތާ ދުރުވުމަކީ، މުންކަރާތް ހިތުން އިންކާރުކުރުމުގައި ލާޒިމުކަމެކެވެ.

____________________________________

މިލިޔުމަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިމާމެއްކަމުގައިވާ د.عبدالمحسن القاسم ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ الخطوات إلى السعادة (ބާއްޖަވެރިކަމާ ދިމާއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް)، މިރިސާލާއިން ނަގާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް