[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ : ޤިޔާމަތްދުވަސް

މިއީ 6/4/2012 ގައި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ދެއްވާފައިވާ ޚުޠުބާއެކެވެ.

download