[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 4

އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހް

މާތްﷲ ގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއެކުގައި ތިންވަނަ ފިލާވަޅު ނިމި ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅުވެސް ތިޔަ އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނާއި ޙިއްޞާކޮށްލުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވީތީ މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ދުޢާއަކީ ކުރިޔަށް ހުރި ހުރިހާ ފިލާވަޅުތަކެއްވެސް ނިންމުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ. ދެން މިފޮތުގައި ބާކީ އިންނާނީ ތޭވީސް ފިލާވަޅުގެ ތެރެއިން ނަވާރަ ފިލާވަޅެވެ.

މިފިލާވަޅު ނިމޭއިރު އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–       ޙަރުފު ޖައްރަކީ ކޮބައިކަން (حرف جر)

–       ޙަރުފު ޖައްރެއް އައިސްފި ކަމުގައިވާނަމަ ޙަރުފު ޖައްރާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ކަލިމައަށް އަންނަ ބަދަލަކީ ކޮބައިކަން

–       ޙަރުފު ޖައްރު ބޭނުންކޮށްގެން ޖުމްލަ ހެދުމާއި ބައެއް ޙަރުފު ޖައްރުތައް

–       މީހުންވީ ކޮންތާކުތޯ ސުވާލުކުރަން އެނގުމާއި އެމީހާއަކީ ކޮންގައުމެއްގެ ކޮންތަނެއްގެ މީހެއްތޯ ސުވާލު ކުރަން އެނގުން އަދި މިދެސުވާލުކޮށްފިނަމަ ޖަވާބުދޭން އެނގުން

–       ޢަރަބި ބަހުގައި ހިމެނޭ ލަފުޒު ނުވަތަ ކަލިމަ ބެހޭ ބައިތައް އެނގުން

–       އަލަށް ދަސްވި ބަސްތައް އެނގުން.

ވީމާ އަވަހަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާށެވެ.

ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު