[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 36 –

ތަމްހީދު

 

ތިންވަނަ ފަޞްލު: ބިދުޢަވެރިންނާއި ފިރުޤާތަކާ އަދި ސުންނަތަކީ ޙުއްޖަތެއްކަމާމެދު އެބައިމީހުންގެ ރައުޔު

 

ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރި، އެކިއެކި ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތަކާއި، އިސްލާމްދީން އައުމަށްފަހު މަންސޫޚުވި (ނުވަތަ ނެތިގެން ދިޔަ) ދީންތަކުގެ މީސްތަކުންވެސް އެދީނަށް ވަންނަމުންދާ ތަން ފެނުމުން އިސްލާމްދީންގެ ޢަދާވާތްތެރިންނަށް އެކަން ބަލަން ތިބޭކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެބައިމީހުން ބެލީ މިދީނާ މިދީނުގެ އަހުލުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް ރޭވުމަށެވެ.

އެގޮތުން ފާޅުކޮށް މިދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާ ދެކޮޅަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެތީ، ޢަދާވާތްތެރިން ދެން މަސައްކަތްކުރީ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ހެދިގެން ތިބެ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ޝުބުހަތަކާއި ޝައްކުތައް ފަތުރާށެވެ. އެގޮތުން ޝައްކުގެ ލޮންސިތަކާއި ޝުބުހައިގެ ތީރުތައް އެބައިމީހުން ފޮނުވާލީ ޠާހިރު ސުންނަތަށާއި އެރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނަށެވެ. ފަހެ، ސުންނަތަކީ ޤުރުއާނުގެ ޝަރަޙައެވެ. އަދި އެބަޔާންކޮށްދީ ޝަރަޙަކޮށްދޭ އެއްޗެވެ. އެއަށް ދެވޭ ކޮންމެ ހަމަލާއަކީ ޤުރުއާނަށް ދެވޭ ހަމަލާއެކެވެ. ފަހެ، އެއަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީން ބަދަލުކުރުމެވެ.

ޢަދާވާތްތެރިން ޤަޞްދުކުރީ މިކަންކުރާށެވެ. އަދި މުސްލިމުންކަމުގައި ހެދިގެން ތިބެ ޝައްކާއި ޝުބުހަތައް ފެތެރީވެސް މިސަބަބާ ހުރެއެވެ.

 

= ނުނިމޭ =

______________________

އެހެނިހެން ބައިތައް