[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 35 –

މިފަދަ ދަތުރުތަކުގެ މުހިންމުކަމާއި ބޭނުން:

 

ޙަދީޘްތައް ފެތުރުމުގައި ދަތުރުތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް ވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސަނަދުގެ މަގުތައް ގިނަވެ އަދި އެސަނަދުގައިވާ މީހުން ތަފްޞީލުކޮށް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މުޙައްދިޘެއްވެސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލަކު ތަޢާރަފުވެ އެތަނުގައި ތިއްބަވާ ބޭކަލުންނާ ވާހަކަދައްކަވާ އެބައެއްގެ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބަން ދެވަނަ ޤަރުނާއި ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި ޢިލްމު ހޯދުމަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތަކުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވިއެވެ.

އަލްޙާފިޡް ރާމަހުރްމުޒީ ‘المحَدِّث الفَاصِل’ އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރެއްވި މުޙައްދިޘުންގެ ނަންތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކި ޖީލުތަކަށް ބަހާލައި ތަރުތީބުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެއްވި ބޭކަލުންނެވެ. ދެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ ވަކި ރަށެއްގައި ތިބި ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަންވެގެން ވަކި ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެއްވި ބޭކަލުންނެވެ. [1]

އެގޮތުން ދީން ކިޔަވާ ކުދިން އޭރު ދަތުރުކޮށް އުޅުނު އެންމެ މުހިންމު ރަށްތަކަކީ: މަދީނާއާއި މައްކާއާއި ކޫފާއާއި ބަޞްރާއާއި ޖުޒައިރާއާއި ޝާމުކަރައާއި ޔަމާމާއާއި މިޞްރާއި މަރްވުއާއި އައްރައްޔުއާއި ބުޚާރާއެވެ. އެއީ އެދުވަސްވަރު ޢިލްމުގެ މަރުކަޒުތަކެވެ. އަދި އެތަންތަނުގައި ޢިލްމުވެރިން ނުހަނު ގިނައެވެ.

ދީން ކިޔަވާ ކުދިން، ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެއްގެ އަރިހުގައި މަޑުކުރާނީ ތޯ  ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިން އުޅުއްވާ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށް އެކި ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޙަދީޘް އަޑުއަހާނީ ތޯ އިމާމު އަޙްމަދުގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ކޫފާއާއި ބަޞްރާއާއި މަދީނާއާއި މައްކާއަށް ދަތުރުކޮށް އެތަންތަނުގައި ތިބި ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޙަދީޘް ލިޔާނީއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ދަތުރުކޮށް އެމީހުންގެ ކިބައިން ޙަދީޘް އަޑުއަހާނީއެވެ.” [2]

އަދި މީގެ ކުރިންވެސް އިބްރާހީމް ބުން އަދްހަމުގެ ބަސްފުޅުވާނީ ގެނެސްދެވިފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

“ހަމަކަށަވަރުން ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިއުންމަތުގެ ކިބައިން، ﷲ ތަޢާލާ މުޞީބާތް އެއްކިބާ ކުރައްވައެވެ. “

 

= ނުނިމޭ =

______________________

އެހެނިހެން ބައިތައް

 

[1]  المحدِّث الفاصل للرامهرمزي ص: ۲۲٩ – ۲۳۳.

[2]  2 الرحلة في طلب الحديث (ص: ٨٨ / رقم: ۱۲)