[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒުހުދުވެރިކަމާއި ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ފަރަޤު

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

ޒުހުދުވެރިވުމަކީ އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގައި މަންފާނުކުރާނޭ ހުރިހައި ކަމަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމެވެ. އަދި ވަރަޢަވެރިވުމަކީ، އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ ނުރައްކަލަކާއި ކުރިމަތިވެދާނޭކަމަށް ބެލެވޭ ހުރިހާ ޢަމަލަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމެވެ. (އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ، ޒުހުދުވެރިވުމަކީ ފަރުޟުކަންތަކާއި ސުންނަތްކަންތައް ކުރުމުގައި މަޝްޣޫލުވެ، މުބާހުކަންތައްތަކުންވެސް ދުރުވެގަތުމެވެ. އަދި ވަރަޢަވެރިވުމަކީ  ފަރުޟުކަންތަކާއި ސުންނަތްކަންތައްކޮށް، މުބާހު ކަންތައްތަކުގެ ތަރެއިން، އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ ނުރައްކަލަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވުމެވެ.)

ނަފްސުގެ އެދުންތަކަށް އަބަދުމެ ތަބަޢަވާ ހިތަކަށް ޒުހުދުވެރިކަމެއްވެސް އަދި ވަރަޢަވެރިކަމެއްވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޔަޙްޔާ ބިން މުޢާޛް ވިދާޅުވިއެވެ. “3 މީހެއްގެ ޢަމަލާމެދު އަހުރެން ޢަޖާއިބުވަމެވެ. ﷲއަށް ޚާލިޞްކޮށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އޭނާފަދަ އެހެން މަޚުލޫޤަކަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާމީހާއާއި، އޭނާގެ ވެރިރައްބު، ފަހުން ބަދަލު ދެއްވާނެކަން އަންގަވައި އޭނާގެ މުދަލުން މިންވަރަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވުމުންވެސް ނުދީ ބަޚީލުވެގަންނަ މީހާއާއި، އޭނާގެ ވެރިރައްބާއި ކުއްތަންވުމަށާއި، އެއިލާހަށް ލޯބިކުރުމަށް އެންގެވެމުން ފުރަގަސްދިނުމަށްފަހު، މަޚްލޫޤުންނަށް ލޯބިކޮށް އެމީހުންނާއި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހާއެވެ.”

(ފަހުން ބަދަލުދެއްވާނެކަމަށް އަންގަވައި އޭނާގެ މުދަލުން މިންވަރަކަށް އެދިވޮޑިގެންނެވުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރާދަކީ، ﷲގެ މަގުގައި މުދާހޭދަކުރުމަށް އެންގެވުމެވެ. އަދި އެޢަމަލަށް ޘަވާބުދެއްވާނެކަން އެންގެވުމެވެ.)

_________________________________________

އަޞްލު: فوائد الفوائد لابن القيم رحمه الله