[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين.

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ أربعون نصيحة لإصلاح البيوت ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ދަންނައެވެ. މުޖުތަމަޢުތައް އިޞްލާޙުވާނީ މީސްތަކުން ދިރިއުޅޭ ގެތައް އިޞްލާޙުކުރެވިގެންނެވެ. އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަދަރުސާއަކީ ގޯތިގެދޮރެވެ. ރަނގަޅު ވެއްޓެއް ގޭތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ އެ ގެތަކުން ރަނގަޅު ޖީލެއް ނުކުތުމުގެ ބިންގަލެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ މައުޟޫޢުއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ދުޢާއަކީ، މިމަސައްކަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވާ، ޙައްޤުމަގުގައި ފައިތިލަ ޘާބިތުކުރުމުގެ ތައުފީޤު އަޅަމެންނަށް ދެއްވުމެވެ!

 

ފޮތުގެ ނަން:  ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް

ތަރުޖަމާކުރީ: އުއްމު ޢަބްދިﷲ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 153 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 5.58 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ