[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (7)

ގިނަ އުންމަތްތަކުގެ މީހުން ޖިންނީން ވާކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދިގުކޮށް ޞިފަކުރެވިފައިވާ ފަތްފުށްތައް އެބައިމީހުންނާއެކު ވެއެވެ. ޖާހިލުންނާއި ފިލޯސަފަރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ފަދަ މަދު ބަޔަކު މެނުވީ ޖިންނީން ވާކަމަށް އިންކާރު ނުކުރެއެވެ. ފަހެ އެއުރެންގެ ބޮޑުންނާމެދު ދަންނައެވެ. އެބައިމީހުން މިކަމާ އިޤްރާރުވެއެވެ. ނުވަތަ މިކަމާމެދު އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ބަހެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ…

ޖިންނީން ވުޖޫދުގައިވާކަން އިންކާރުކުރާ މީހުންނަށް އެމީހުން އެނަފީކުރާކަންތަކަށް ދަލީލުކޮށްދޭ ޙުއްޖަތެއް ނުވެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ޙުއްޖަތަކީ އެކަމުގެ ޢިލްމު ލިބިގެން ނުވުމެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންގެ އެ ދާއިރާގައި އެކަމަށް ދަލީލުކޮށްދޭނެ އެއްޗެއް ނުވަނީއެވެ. މިޘާލަކަށް ޑޮކްޓަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ބަލަނީ ހަށިގަނޑަށެވެ. އަދި ފަރުވާކުރަނީ އެބަލީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ މިޒާޖަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށެވެ. ނަފްސުގެ ފުށުން ނުވަތަ ޖިންނީގެ ފުށުން އަންނަ ކަމަކަށް ނުބަލައެވެ. އެއީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ނަފްސުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އަޘަރުތަކެއް ކުރުވާކަން އޭނާގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން އެނގިފައިވީކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޖިންނީގެ ސަބަބުން ވެސް އަޘަރުކުރުވައެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްގައި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ)) [البخاري في الأحكام (٧١٧١) ومسلم في السلام (٢١٧٥ / ٢٤)]

މާނައީ: “އާދަމުގެ ދަރިންގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ދައުރުވާފައިން، ޝައިޠާނާ ދައުރުކުރެއެވެ.” …

____________________________________

=ނުނިމޭ=

މިއީ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ -رحمه الله- ގެ މަޖްމޫޢުލްފަތާވާގެ ފަތުވާއެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް