[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މަދީނާގެ މާތްކަން (އަދި އެތާގައި ދިރިއުޅުމާއި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތައް) 29

madheenah

ޤަބުރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހާއަށް ތިން ފައިދާއެއް ވެއެވެ.

ފުރަތަމައީ: އޭނާ މަރުމަތިން ހަނދާންވާނެއެވެ. އޭރުން ހެޔޮޢަމަލުތައް ކުރުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް އެކަންތައް ވެއެވެ. ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ.

((زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ)) [أخرجه مسلم في صحيحه]

މާނައީ “ތިޔަބައިމީހުން ޤަބުރުތަކަށް ޒިޔާތަތްކުރާށެވެ. އެހެނީ އެކަންތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އާޚިރަތް ހަނދުމަކޮށްދޭނެއެވެ.”

ދެވަނައީ: ޒިޔާރަތް ކުރުމުން ލިބޭ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމްގެ ސުންނަތަކަށް އެކަން ވާތީއެވެ.

ތިންވަނައީ: މުސްލިމު މައްޔިތާގެ މައްޗަށް އިޙްސާންތެރިވެ އެފަދަމީހުންނަށް ކުރާ ހެޔޮދުޢާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް (އެބަހީ: ޒިޔާރަތްކުރިމީހާއަށް) އެކަމުގެ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ލިބޭނެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާއަށް ޝަރުޢުގައި ވާގޮތަށް ދުޢާކޮށްދިނުމުން އޭނާއަށް އެދުޢާގެ ސަބަބުން ފައިދާވެއެވެ. ދިރިތިބި މީހުންގެ ހެޔޮދުޢާއިން މައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ.

=ނުނިމޭ=

މިފޮތުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް