[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة قريش ގެ ތަފްސީރު -3

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

މާނައީ: “އެއިލާހީ، ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި ވަނިކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ކާންދެއްވައި، އަދި ބިރުވެރިކަމުގައި ވަނިކޮށް އެބައިމީހުންނަށް އަމާންކަންދެއްވި އިލާހެވެ.”

 

﴿الَّذِي﴾ ނިސްބަތްވެގެން ވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ މަތިވެރިގޮތަކީ އެތަނަށް ވަޤުފުކުރުމެވެ.(ހުއްޓުމެވެ). އެތަން ކިޔާނީ ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَ‌بَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ﴾ އެއަށްފަހު ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم﴾ އެހެނީ އެތަން ގުޅުވައިގެން ﴿رَ‌بَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم﴾ ކިޔަވައިފިކަމުގައި ވާނަމަ އަޑުއަހާ މީހާއަށް ހީވާނީ ﴿الَّذِي﴾ ނިސްބަތްވެގެންވަނީ ކަޢުބާއަށް ކަމުގައެވެ. އެއީ އާޔަތުގެ އަޞްލު މާނައާ މުޅިން ދުރު ގޮތެކެވެ. އަދި އޭރުން މާނަ ހަމައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ މިއާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ސިއްރާއި ފާޅުގައިދެއްވި ނިޢުމަތްތަކެވެ. ފަހެ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުން މުއްތިކުރައްވައި ކާބޯތަކެތި ދެއްވުމަކީ ފޮރުވިގެންވާ ކަމަކުން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމެވެ.

-ނުނިމޭ-

________________________________________________________

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލްޢުޘައިމީން رحمه اللهލިޔުއްވާފައިވާ سورة قريشގެ ތަފްސީރުގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް