[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން

images_vkepސުވާލު: ޢުމުރުން ތިރީސް އަހަރުވުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުގެ ގޮތުން ދަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޢުމުރުން ގިނަދުވަސްވުމަށް ފަހުގައި ފިރިހެނަކު ނުވަތަ އަންހެނަކު އިސްލާމްވެއްޖެނަމަ އެ މީހުންނަށް ޚިތާނުކުރުން ލާޒިމުވާނޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޚިތާނުނުކުރާ މީހެއްގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވާނޭ ހެއްޔެވެ؟

************************************************************
ޖަވާބު: އަލްޙަމްދު ލިﷲ
ހަމަކަށަވަރުން، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންވެސް ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ޢުމުރުން ދުވަސްވުމަށްފަހުވެސް އެކަން ނުކޮށްހުރިނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސްކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އިމާމުކަން ދަންނައެ، ފަހެ އެކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.

فتاوى اللجنة الدائمة5/117

މި ފަތުވާގެ އަޞްލު ޢަރަބި ބަހުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ބައްލަވާ!