[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (43)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ގޭތެރޭގައިވާ މުންކަރާތްތައް

 

26 ވަނަ ނަސޭހަތް: ފިރިމީހާ ގޭގައި ނެތީސް، ގާތްތިމަގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަޙްރަމު ނޫން މީހުން އަންހެނާގެ ގާތަށް ވަނުމުގައި ރައްކާތެރިވުން (މަޙްރަމުންގެ އިތުރު ތަފްޞީލު)

27 ވަނަ ނަސޭހަތް: ޢާއިލާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވަކިން ޒިޔާރަތްކުރުން

28 ވަނަ ނަސޭހަތް: ފިރިހެން ޑްރައިވަރުންނާއި އަންހެން ޚާދިމާއިން ގޭގައި ގެންގުޅުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާމެދު ސަމާލުވުން (މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބައްލަވާ)

29 ވަނަ ނަސޭހަތް: އަންހެންދުޅާމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުން ބޭރުކުރުން

30 ވަނަ ނަސޭހަތް: ޓީވީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވުން

31 ވަނަ ނަސޭހަތް: ފޯނުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ނުބައި ކަންކަމަށް ސަމާލުވުުން

32 ވަނަ ނަސޭހަތް:ކާފިރުންގެ، ބާޠިލު ދީންތަކުގެ އެންމެހާ ރަމްޒުތައް ނުވަތަ އެމީހުން އަޅުކަންކުރާ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއި އިލާހުންތައް ނައްތާލުމަކީ ވާޖިބުކަމެއް

33 ވަނަ ނަސޭހަތް: ދިރުންހުރި ތަކެތީގެ ޞޫރަތައް ގޭގައި ނުބެހެއްޓުން

34 ވަނަ ނަސޭހަތް: ގޭގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން މަނާކުރުން

35 ވަނަ ނަސޭހަތް: ގޭގައި ކުއްތާ ނުގެންގުޅުން

36 ވަނަ ނަސޭހަތް: ގޭތެރެ މާބޮޑަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމުން ދުރުހެލިވުން

_________________________

=ނުނިމޭ=

 

އެހެންބައިތައް ބެއްލެވުމަށް