[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނެރުމުގެ ޙުކުމް

ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމުގައި (ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ) އިތުރަށް ނެރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

 

 

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުން (ފިރިހެނެއްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނެއްކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ބޮޑު މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް) ނެރެންޖެހޭނީ: ގޮދަނުގެ ޞާޢެކެވެ. ނުވަތަ ކަދުރުގެ ޞާޢެކެވެ. ނުވަތަ ހަނޑުލުގެ ޞާޢެކެވެ. އަދި މިނޫނަސް އެޤައުމެއްގެ މީހުން ކެއުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ ޞާޢެކެވެ.

އަދި ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރޭއިރު، ޞަދަޤާތްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފިޠުރު ޒަކާތަށް ނެރެންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ނެރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

 

 

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާދޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

 

ފަތުވާގެ އަޞްލު ބެއްލެވުމަށް: 1 ، 2