[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ފޮތް 5: އަހަރެން ތައުބާވާން ބޭނުން އެކަމަކު 1/15

taubaa foi cover

الشيخ محمد صالح المنجد

[audio: https://dhisalafiyyah.net/wp-content/uploads/2014/07/mutharjimuge-bas-and-muqadhima.mp3]

download

 

*********************************************

މިފޮތުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް

މިފޮތުގެ pdf

އެހެނިހެން އޯޑިއޯ ފޮތްތައް