[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އެހެންމީހަކާ އިނދެގެން ދޮންމަންމައަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ޙުކުމް

knot

ސުވާލު: ފިރިހެނަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރިއެވެ. އޭރު އެއަންހެންމީހާ އެހެންމީހަކާ އިނދެގެން ލިބިފައިހުރި އަންހެންކުއްޖެއް ހުއްޓެވެ. އެއަށްފަހު މިދެމަފިރިންނަށް ދަރިން ލިބުނެވެ.

ފަހެ އެފިރިހެންމީހާ އެހެންމީހަކާ އިނދެގެން ލިބިފައިހުރި ފިރިހެން ދަރިއަށް، މިއަންހެންމީހާ އެހެންމީހަކާ އިނދެގެން ލިބުނު އަންހެން ކުއްޖާއާ ކައިވެނި ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ ގާތްތިމާގެކަމުގެ ގުޅުމެއް އެދެމީހުންގެ މެދުގައި ނެތެވެ. ފަހެ އެއަންހެން ކުއްޖާއަކީ އެފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ބީރައްޓިއްސެކެވެ. އަދި އެފިރިހެން ކުއްޖާއަކީވެސް އެއަންހެންކުއްޖާއަށް ބީރައްޓިއްސެކެވެ.

ފަހެ އެހެންމީހާކާ އިނދެގެން އޭނާގެ ދޮންމަންމައަށް ލިބިފައިވާ އަންހެންކުއްޖާއާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެހެނީ ކައިވެނިކުރުން ޙަރާމް މީހުން ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿ … وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ … ﴾ [سورة النساء ٢٤]

މާނައީ: “…އެނޫން އަންހެނުންނާ އިނުން، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހުއްދަކުރެއްވިއެވެ…”

ޞާލިޙް ބުން އަލްފައުޒާން حفظه الله –

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފަތުވާ ދޭ އަދި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއް

___________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު: ޢަރަބި ބަހުން