[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް

1- ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް މަންމައެއް ކުއްޖާއަށް ހޯދައިދިނުން (ކުއްޖާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން)
2- ކުއްޖާ އުފަންވުމާއެކު ކަދުރު ފަދަ ފޮނި އެއްޗަކުން ތަޙްނީކުކުރުން (ސުންނަތެއް)
3- ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ރިވެތި ނަމެއް ކިޔުން، މިސާލަކަށް: ޢަބްދުﷲ ނުވަތަ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
4- ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން 7 ވަނަ ދުވަހު އެކުއްޖާގެ ބޯ ބޭލުމާއި ބޮލުގެ އިސްތަށީގެ ބަރުދަނަށް ޞަދާޤާތްކުރުން (ސުންނަތެއް)
5- ޢަޤީޤާ ކަތިލުން (މުސްތަޙައްބުކަމެއް)
6- ޚިތާނުކުރުން
7- ކުއްޖާއަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދިނުމާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުން
8- ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ފޭރާމުން އެކުއްޖާ ޒީނަތްތެރިކުރުން
9- އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޚަރަދުކުރުން، އަންނައުނު ހޯދައިދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބަލިވުމުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމާއި އަދިވެސް އެކުއްޖާއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުން (ބައްޕަގެ މައްޗަށް)