[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކާފިރުކަމުގެ ތަޢުރީފާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް 3

10122009368

ބޮޑުކާފަރުކަމާއި ކުޑަކާފިރު ކަމާއި ދެމެދުގެ ފަރަޤު ކުރުގޮތަކަށް

1- ބޮޑު ކާފަރުކަން އިސްލާމްދީނުން ބޭރުކޮށްލައެވެ. އަދި އެންމެހާ ހެޔޮ ޢަމަލު ބާޠިލު ކޮށްލާނެއެވެ. ކުޑަކާފަރުކަން އިސްލާމްދީނުން ބޭރު ކޮށްނުލައެވެ. އަދި ހެޔޮޢަމަލުތައްވެސް އެކީ އެކަށް ބާޠިލް ނުކުރާނެއެވެ. އަކަމަކު އެކާފަރުކަމުގެ ނިސްބަތުން ހެޔޮ ޢަމަލު މަދުވަމުން ދާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ވެރިޔާ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
2- ބޮޑު ކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާ ނަރަކައިގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ. ކުޑަ ކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާ ނަރަކައަށް ވަނަސް ދެމިނުހުންނާނެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު އެފަދަ މީހާއަށް ﷲ ތައުބާ ލައްވައި އެއްގޮތަކަށް ނަރަކައަށް ނުވައްދަވާ ގޮތްވެސް ވެދާނެއެވެ.
3- ބޮޑުކާފަރުކަމުން އެކަމުގެ ވެރިޔާގެ ލެޔާއި މުދާ ޙަލާލުވާނެއެވެ. ކުޑަކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާގެ ލެޔާއި މުދާ ޙަލާލު ނުވާނެއެވެ.
4- ބޮޑު ކާފަރުކަމުގެ ވެރިޔާއާއި މުއުމިނުންނާއިމެދު ޚާއްޞަ ޢަދާވާތްތެރިކަން އޮތުން ވާޖިބު ކުރާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ކިތަންމެ ގާތް މީހަކުނަމަވެސް އޭނާއަށް ލޯބިވެތިކަން ބެހެއްޓުމާއި އޭނާއަށް އިތުބާރު ކުރުމާއި މުއާލާތް ބެހެއްޓުމާއި މިބާވަތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ބެހެއްޓުން މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ކުޑަކާފިރު ކަމުގެ ވެރިޔާއަށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި މުއާލާތް ބެހެއްޓުން މަނައެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި އީމާންކަމެއްގެ މިންވަރަކުން އޭނާއަށް ލޯބިވެތިކަމާއި މުއާލާތް ބެހެއްޓުން ހުއްދައެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި އުރެދުމެއްގެ ފެންވަރުން ޢަދާވާތްތެރިވުންވެސް ހުއްޓެވެ.

(ނިމުނީ)