[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 13: (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މި ޕޯސްޓަރަކީ ‘ވެލަންޓައިންސް ޑޭ’ އަކީ މުސްލިމުން އެދުވަހެއްގައި ބައިވެރިވެ ފާހަގަކޮށްގެން ނުވާނެކަން ބަޔާންކޮށްދީ، الشيخ آدم نشان بن على آدم ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމަކުން ހަދާފައިވާ ޕޯސްޓަރެކެވެ. މަޤްޞަދަކީ ގިނަ މީހުންނަށް މިކަމުގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދީ  ފާޅުކޮށްކުރެވޭ މުންކަރާތްތައް ހުއްޓުވާ، އެކަމުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދީ ރަނގަޅު މަގަށް މަގު ދެއްކުމެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާހުރައްވާ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ހިދާޔަތާއި ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ.

(ނޯޓު: މިޕޯސްޓަރު އަޞްލު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނީ ކުލަކޮށް A3 ސައިޒުން ޕްރިންޓު ކުރުމަށެވެ. މިޕޯސްޓަރަށް އުނި އިތުރުކުރުމެއް ނެތި ހިލޭ ބެހުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. )

 

DOWNLOAD JPG

DOWNLOAD PDF