[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

عقيدة أهل السنة والجماعة – އަހުލުއް ސުންނާ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ

أهل السّنة والجماعة ދަންނައެވެ. އެބަހީ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެބަހީ رسول الله  صلّى الله عليه وسلّم  އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މަންހަޖަށް ތަބާވެ، އެގޮތުގައި ސާބިތުވި މީހުންނެވެ.رسول الله  صلّى الله عليه وسلّم  ، ނަރަކައިން ދިންނަވާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނެވެ. އަދި އެއީالفِرْقَةُ النَّاجِيَة އެވެ. އަޚުންނޭވެ! އިންސާނާގެ ހުރިހާ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ މި ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެވެ. މިޢަޤީދާ ހިތުގައި ކަށަވަރުކޮށްގެން މެނުވީ ބާއްޖަވެރިޔަކަށް ނުވާނެއެވެ.

މިފޮތަކީ فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين -رحمه الله ލިޔުއްވާފައިވާ عقيدة أهل السنة والجماعة ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައިވެސް ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަ ހުރިމެއެވެ. ކުރީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން އިންސާނާގެ ހުރިހާ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ބިނާވެގެންވަނީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ހުރެގެން ކަމުގައިވާއިރު މިކަންކަން ހޯދާބަލައި އުނގެނި، އެގޮތަށް ޤަބޫލުކޮށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފޮތުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް أهل السّنة والجماعة ގެ ޢަޤީދާ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އީމާންކަމުގެ ހަރުކުނުގެ ތަފްޞީލެވެ. ފަހެ މިހަރުކުނުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުރުކުން ކަމުގައިވާ “މިންވަރަށް އީމާންވުން” މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކުރުމަށްޓަކައި މިފޮތުގެ ފަހަތުގައި فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين ގެ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ރިސާލާއެއްވެސް މުތަރުޖިމު ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ. މިފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ބެއްލެވުމަށް ފޮތުގެ 66ވަނަ ޞަފްޙާގައިވާ ފިހުރިސްތު ބައްލަވާށެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  عقيدة أهل السنة والجماعة

ތަރުޖަމާކުރީ:  الشيخ محمد إبراهيم (ނައިފަރު).

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 66 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 2.47 MB

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ