[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 12 (އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ނުބައިކަން)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އިންސާނާގެ ނަފްސަކީ ވަރަށް އަގުހުރި، ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާކުރުމަކީވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރެވިގެންވާކަމެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަނިޔާއަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ. މުޖުތަމަޢުން މިފަދަ ވަބާތަށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުމިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

މިލީފްލެޓަކީ އެކަމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވުމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ، ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ނުބައިކަން

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް