[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ﷲގެ ދީނަށް ގޮވާލުމާއި، ދީނަށް ގޮވާލާމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތުދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ. އަދި އެއީ މިއުންމަތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަތިވެރި ވާޖިބެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ކުރާނޭގޮތް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައެވެ.

މިގޮތުން މިފޮތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީކަމުގައިވާ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުން ބާޒް رحمه الله ލިޔުއްވާފައިވާ ލުއިފޮތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ މި ފޮތުގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން: ﷲގެ ދީނަށް ގޮވާލުމާއި، ދީނަށް ގޮވާލާމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އަޚްލާޤު

ތަރުޖަމާކުރީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރު)

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 80 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)

ލިޔުއްވީ:ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުން ބާޒް رحمه الله

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ