[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: އިމްތިޙާނުގައި މަކަރުހެދުމުގެ ޙުކުމް

Exam

ކިޔަވާދުވަސްވަރު އިމްތިޙާނުތަކުގައި މަކަރުހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްހެއްޔެވެ؟ އެއީ މުދައްރިސްއަށްވެސް މަކަރުހަދާކަން އެނގޭ ޙާލުއެވެ.

އިމްތިޙާނުގައި މަކަރުހެދުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެއީ މުޢާމަލާތުތަކުގައި މަކަރުހެދުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ އިމްތިޙާނުގައި މަކަރުހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަމަށް ކިޔަވާދޭ އުސްތާޛު ރުހިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީވެސް އެފާފައިގައި އަދި އެ ޚިޔާނާތުގައި އެކުދިންނާ ބައިވެރިވެފައިވާ މީހެކެވެ.

ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބުން ބާޒް رحمه الله

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ

_________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު