[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ (ފޮތް)

مادة التوحيد ٣ (މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 3)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ތައުޙީދު (ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަން)  އުނގަންނައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތެކެވެ. ތައުޙީދަކީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ މުހިއްމު ބިންގަލަށްވީއިރު ކުޑައިރު ހެޔޮގޮތުގައި މިބިންގާ އަޅައިދިނުމަކީ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ، ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލް ކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  مادة التوحيد ٣

އެކުލަވާލީ: ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 72 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 6.44 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

[pdf /wp-content/uploads/2014/03/grade-3.pdf 500 600]