[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާނަ

qraaan12345lastoksmallޤުރުއާނުގެ ލުޣަވީ މާނަ: ޤުރުއާން މި ބަސް ނެގިފައިވަނީ ޤަރައަ ޔަޤްރައު މި ބަހުންނެވެ. ޤުރުއާން އޭގެ މާނައަކީ މަޤްރޫއުއެވެ. އެއީ ކިޔެވޭއެތި މިގޮތަށެވެ. އޭގެ ދެވަނަ މާނައަކީ އަލްޖާމިޢުއެވެ. އެއީ ޖަމާވެގެންވުމެވެ. އެއީ އެފޮތުގައި ޚަބަރުތަކާއި ޙުކުމްތައް ޖަމާވެގެންވާކަމަށްޓަކައެވެ.

ޤުރުއާނުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ: ޝަރުޢުގައި ޤުރުއާނަކީ ކިޔެވުން އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވަވާ، ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް މެދުވެރިކުރައްވައި، މާތް ﷲ ގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ﷲ ތަޢާލާގެ ބަސްފުޅެވެ. އެއީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއްނާސިގެ ނިޔަލަށެވެ.

تفســــير القرآن الكريم

لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين