[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަޝްހޫރު ބޭކަލުން

DSC_0032 (2)1– ހަތަރު ޚަލީފާއިން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމް

2- ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

3- ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ

4- އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

5- ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

6- އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

7- ޢަބްދުﷲ ބުނު އައްޒުބައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަދި މި ބޭކަލުން ނޫނަސް ތަފްސީރު ޢިލްމުގެ ވާހަކަތައް އެބޭބޭކަލުންގެ ކިބައިން ނަޤުލުވެގެންވާ އެތައްއެތައް ބޭކަލުންނެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން

8- އަނަސް ބުނު މާލިކު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

9- އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

10- ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ

11- ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުﷲ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

12- ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢަމްރޫ ބުނުލް ޢާޞް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

13- ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

މި ލިޔެވުނީ ތަފްސީރު ޢިލްމުގައި މަޝްހޫރު ޞަޙާބީންގެ ނަންފުޅުތަކެވެ.

އެންމެ ގިނަ ތަފްސީރީ ރިވާޔަތްތައް ރިވާކުރެއްވި ޞަޙާބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއާއި ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއާއި ޢަލީ ބުނު އަބީ ޠާލިބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއާއި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، މި ދެންނެވި ޞަޙާބީންނެވެ.