[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ދެމަފިރިން

dhemafirin pic

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިފޮތަކީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި މުޢާމަލާތުކުރަން އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ބައެއް މީހުން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އަހާ އޮޅުން ފިލުވަނީ ހަމައެކަނި އަޅުކަންތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޙައްލު ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިގޮތުން އަޅުކަންކުރާނޭ ގޮތާއި ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ކުރާ މުޢާމަލާތާކާއި ދައުލަތް ހިންގާނެ ގޮތާއި އަދި މީނޫނަސް އިންސާނީ ޙަޔާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންތައް މިދީނުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢެއް އިޞްލާޙުވުން ފެށެނީ ދެފަރިންގެ ދެމުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުންކަމަށްވާތީ، މުޖުތަމަޢެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ފޮތެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ދެމަފިރިން

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް رحمه الله 

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 28 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: 1.75 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ

[pdf /wp-content/uploads/2013/10/Dhemafirin.pdf 500 600]