[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވަނުމުގެ ޙުކުމް

colors

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: އެޕާޓީތަކުގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުން ޙައްޤުގެ މަތީގައި ތިބެ ހެޔޮކަމަށް ގޮވާ، ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް މުންކަރާތްތައް ނަހީކޮށް އަދި މީސްތަކުންނަށް ނޭނގޭ ކަންތައްތައް އުނގަންނައިދީ ހަދާނަމަ އެބައިމީހުންނާ ގުޅުމަކީ މައްސަލައެއްނޫނެވެ.

ނަމަވެސް އެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއްކޮށް، ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް ފާރަވެރިވެ އެބައިމީހުންނިކަމެތިކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ޢުޤޫބާތްދީ އަދި އެބައިމީހުންނަކީ ‘ހިޒްބީންނޭ’ ނުވަތަ ‘ޓެރަރިސްޓުންނޭ’ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ތުހުމަތުތަކެއްކުރުންކަމުގައިވާނަމަ، ފަހެ އަޅުގަނޑުމެންދެކެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ ޕާޓީތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަމުގައެވެ.

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين – رحمه الله –

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމީ ބަހުޘްތައްކޮށް ފަތުވާދޭ އަދި ދަޢުވަތާއި އިރުޝާދުދޭ ކޮމިޓީގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް

_________________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު ބައްލަވާ