[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 11 (محمد صلى الله عليه وسلمގެ ރަސޫލުކަމަށް ހެކިވުން)

dhauvathu silsilaa 11 cover

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އަޅުަގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އިސްލާމުންގެ ތެރޭގައި ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުންތަކެއްވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކިމީހުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުންނަނީ އެކި މިންވަަރަށެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ހަމައެކަނި ދުލުން ކިޔާލައިގެން ފުއްދާލައިގެން ތިބި ބަޔަކުވެސް މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެއެވެ. ނަަމަވެސް ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުންކިޔައިފިނަމަ އެކަލިމައާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުަތައްވެސް ބައްޓަންކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ.

ހަމައެކަނި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔާލައިގެން ފުއްދާލެވެން އޮތްނަމަ މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން އަބޫ ޖަހުލުމެންފަދަ މީހުން އެކަލިމަ ނުކިޔާ ހަނގުރާމަކޮށް ޢަދާވާތްތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެހެނީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމަށްފަހުވެސް ދެން ހަމަ އެމީހަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އުޅެވޭނަމަ މުސްލިމަކާއި ކާފަރަކާ ދެމެދު ހުރީ ކޮން ފަރަޤެއްތޯއެވެ؟

މިގޮތުން މިލީފްލެޓުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلمގެ ރަސޫލަކަށް ހެކިވުމުން، ކުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ އަޅަމެންެގެ މަސައްކަތުގާ ބަރަކާތްލައްވާ ޙައްޤު ބަސް ބުނުމުގެ ތައުފީޤުދެއްވުުމެވެ. އަދި ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ހެވާ ލާބަ ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް