[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެއްޗެއް ދެނެގަތުމުގެ ދަރަޖަތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޢިލްމަކީ: “އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް، ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް އެ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމެވެ.”

އެއްޗެއް ދެނެގަތުމުގެ 6 ދަރަޖަ ވެއެވެ.

 

ފުރަތަމައީ: العِلْمُ އެވެ. އެއީ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުފަދައިން “އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް، ޔަޤީންކަމާ އެއްކޮށް އެ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމެވެ.”

ދެވަނައީ: الجَهْلُ البَسِيْطُ އެވެ. އެއީ “އެއްޗެއް އެކުއެކީ ނޭނގުމެވެ.”

ތިންވަނައީ: الجَهْلُ المُرَكَّبُ އެވެ. އެއީ “އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެ އެއްޗެއް ދެނެގަތުމެވެ.”

مُرَكَّب ގެ ނަމުން މިއަށް ނަންދެވިފައިވަނީ މިކަމުގައި ޖާހިލުކަމުގެ ދެކަމެއް އެކުލެވިފައިވާތީއެވެ: އެއީ ކަން ހިނގާގޮތް އެމީހާއަށް ނޭނގުމާއި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ޙާލު އޭނާއަށް ނޭނގުމެވެ. އެހެނީ އޭނާ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ނުވާއިރު އޭނާއަކީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައި އޭނާ ހީކުރެއެވެ.

ހަތުރުވަނައީ: الوَهْمُ އެވެ. އެއީ “އިދިކޮޅު ގޮތަކީ ބުރަދަން ހުރިގޮތް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެ، އެއާ ޚިލާފަށް އެއްޗެއް ދެނެގަތުމެވެ.”

ފަސްވަނައީ: الشَكُّ އެވެ. އެއީ “އިދިކޮޅު ގޮތަކީ އެއް ހަމައެއްގައިވާ ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެ، އެއާ ޚިލާފަށް ދެނެގަތުމެވެ.”

ހަވަނައީ: الظَنُّ އެވެ. އެއީ “އިދިކޮޅު ގޮތަކީ ބުރަދަން ނެތް ގޮތް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެ، އެއާ ޚިލާފަށް އެއްޗެއް ދެނެގަތުމެވެ.”

_____________________________________

[1] މިލިޔުމުގައި މިވާ އިޞްޠިލާޙުތަކަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތަކުގައި، އެކިމައްސަލަތަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްވާ އިޞްޠިލާޙުތަކެކެވެ. އެގޮތުން މިލިޔުމަކީ شرح كشف الشبهات (ص: 19) ގައި ފަޟީލަތުއް ޝައިޙް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން – رحمه الله – ޝަރަޙަކުރައްވާފައިވާ އިޞްޠިލާޙު ތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.