[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 18

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–         ޢަދަދުގެ ގޮތުން ކަލިމަބެހޭ ބައިތައް އެނގުމާއެކުގައި އެތަނުން مُثَنَّىއަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމާއި އަދި مُثَنَّىގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން.

–         مُثَنَّى ވަކިކޮށް ދެނެގަނެ ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

–         كم މިލަފުޒުގެ މާނައެނގުމާއި މިލަފުޒުގެ ފަހަތަށް އަންނަ އަބަފިލިޖެހިފައިވާ ލަފުޒުކަމަށްވާ تَمْيِيْز އެނގުން.

–         އާބަސްތައް އެނގުން.

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ: ލިންކު

ކުރީގެ ފިލާވަޅުތައް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17