[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

جنايات ގެ لغوي އަދި إصطلاحي މާނަ

290120101784الجنايات އަކީ جناية ގެ جمع އެވެ. މިބަސް ފާފަކުރުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އަބުރާއި ޢިއްޒަތަށް އަރައިގަތުމަށްވެސް جناية ކިޔެއެވެ.

فقه ވެރިންގެ إصطلاح ގައި جناية އަކީ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ ގޮތުން قصاص ހިފުން ނުވަތަ ދިޔަ ދިނުން ލާޒިމުވާފަދަ ކުށެވެ.

އެހެންކަމުން ބަހުގެ ގޮތުން جناية ގެ މާނަކުރެވޭ ގޮތަށްވުރެ فقه ވެރިންގެ إصطلاح ގައި جناية މާނަކުރެވޭގޮތް މާ خاص ވެގެންވެއެވެ. فقه ވެރިން جناية ހަމައެކަނި ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާއިރު ބަހުގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑާއި މުދަލާއި އަބުރަށް އަރައިގަތުމަށް جناية ބޭނުންކުރެވެއެވެ.