[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 17

ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުހަބާ.

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–         ޢަރަބި ބަހުގައި ޖުމްލަތަކުގެ ބާވަތްތައް އެނގުން

–         شبه جملة އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން.

–         مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَر ވަކިކުރަން އެނގުން.

–         ދީފައިވާ ބަސްތަކުގެ ޖަމްޢު އެނގުން

–         ދީފައިވާ އާބަސްތަކުގެ މާނައެނގުން.

–         ނަޙޫއަކީ ކޮންއެއްޗެއްކަން  އެނގުން. (14 ވަނަ ޞަފުޙާ)

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ:  ލިންކު

އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16