[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 10 (ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން)

valentines day

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އަދުގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އިސްލާމުންނާއި ކާފަރުން މަސްހުނިވެ އުޅޭ އުޅުމުގައި އިސްލާމުންގެ ތެރެއަށް ކާފަރުން ކުރަމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ އަޘަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެބައިމީހުންގެ ދީނީ ކަންތައްތަކާއި ނާތަހުޒީބީ ޢަމަލުތަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމުތަތަކަށް ވަދެފައިވެއެވެ.

ގިނަފަހަރަށް މިފަދައިން ކަން ހިނގާފައިވަނީ އިސްލާމުން އެބައިމީހުންގެ ދީނާ ދުރުވެ ދީނީ ޢިލްމުން ޣާފިލުވެފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ‘ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް’ ނުވަތަ ‘ވެލެންޓައިންސް ޑޭ’ ފާހަގަކުރެވެމުން ދިޔުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ އެކަމުގެ ނުބައިކަމާއި، ޙަޤީޤަތް މީސްތަކުންނަށް އޮޅުން ފިލުވާ ދިނުމެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ، އަޅަމެންގެ އުންމަތް އުންމެހާ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކާއި މުންކަރާތްތަކުން ސަލާމްކުރައްވާ، ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ