[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ބަންގިއެއް ޖެހުން

q199

(ސ 199) ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ބަންގިއެއް ޖެހީމަ ބަންގި ޞައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

ބަންގީގެ ރެކޯޑިންގެއެއް ޖަހައިގެން ބަންގި ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ ބަންގިއަކީ އަޅުކަމެކެވެ. އަޅުކަމެއްވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެހެންވެސް އޭގެ ނިޔަތެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 1

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله

فتاوى أركان الإسلام / ص: ٢٨٥ / طبعة: دار الثريا للنشر

___________________________

1 މިފަތުވާގެ މުރާދަކީ މީހަކު ބަންގިގޮވަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބަންގި ގޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ފޯނުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އާލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބަންގި ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. والله أعلم.

އެހެނިހެން ފަތުވާތައް