[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 07 (ﷲގެ 99 އިސްމުފުޅު)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިލީފްލެޓްއަކީ ޢަޤީދާއާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓެކެވެ. ﷲތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ޞިފަފުޅުތައް ދެނެގަތުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޞައްޙަ ސުންނަތުގެ އަލީގައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ މުޞްޙަފުތަކުގައި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތައް ނިމުމުން ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ މުޞްޙަފުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އިސްމުފުޅުތަކަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން ޘާބިތުވެފައިވާ އިސްމުފުޅުތަކެއްނޫނެވެ.

އެގޮތުން މިލީފްލެޓްގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން  ޞައްޙަމަގުން ޘާބިތުވެފައިވާ އިސްމުފުޅުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނަށާއި އުޚްތުންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

ދުޢާއަކީ، މި ލީފްލެޓްގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

 ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް