[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 16

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު
ދުރުގަޔާއި އަދި ކައިރީގައި ހުންނަ ޢާޤިލުއާއި ޣައިރު ޢާޤިލުއަށް ބޭނުންކުރާ އަސްމާއުލް އިޝާރާގެ ތަފާތު
مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَرٌ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން
مَفَاعِلُ ވަޒަނަށް އަންނަ ޖަމްޢުތަކުގެ ޙާއްޞަ ސިފަ އެނގުން.
ދެވިފައިވާ ނޯޓުތައް ދަސްކޮށް އާބަސްތައް ދަސްކޮށް އަދި  ފިލާވަޅު ފަރިތަކުރުމަށްފަހު ތަމްރީނުހަދަން އެނގުން
ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް: 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،17