[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 15

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

l    މިފިލާވަޅުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފިޢުލުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރު މުންފަޞިލާއި ޟަމީރު މުއްތަޞިލުގެ ތަފާތު އެނގުން

l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ދެ ޟަރްފު ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

l    އަދި އަލަށް ދީފައިވާ ބަސްތައް އެނގުން.

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17